Общи условия за рекламодатели

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугите, достъпни чрез Сайта AdWise.bg и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм"/„Декларирам, че съм представител на посоченото по-горе юридическо лице и съм съгласен с общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон „Потвърди"/„Напред" се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТА WWW.ADWISE.BG (Общи условия)

Настоящият документ съдържа условията за ползване на предоставяните от "Нет Инфо" АД посредством Сайта AdWise услуги и урежда отношенията между „"Нет Инфо" АД, София, с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район р-н Искър бул. "Христофор Колумб" No 41, ет. 6 и всеки един от потребителите на услугите, достъпни чрез Сайта AdWise.bg.

І. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нет Инфо от една страна и Рекламодатели от друга страна по повод използване на Услугите Adwise.


Чл. 2. .

 1. Нет Инфо има право едностранно да изменя Общите условия, за което уведомява Рекламодателите чрез публикуване на съобщение на Интернет страницата Adwise. В случай, че в 15 (петнадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, не постъпи писмено възражение от Рекламодател, с който Нет Инфо има действащи договорни отношения, изменените Общи условия стават задължителни за отношенията между страните.

 2. Нет Инфо разглежда поотделно всички постъпили възражения.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. Дефинициите по-долу имат следното значение навсякъде в Общите условия, освен ако друго не е изрично посочено:

 • „Нет Инфо” е търговското дружество „НЕТ ИНФО” АД, ЕИК 202632567, ДДС № BG 202632567, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, еmail: adwise@netinfocompany.bg, тел: 02/ 960 31 13; регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни;

 • „Общи условия” - настоящите Общи условия приети от Съвета на директорите на Нет Инфо и подписани от представляващия Нет Инфо.

 • „Рекламодател” - физическо или юридическо лице, което е регистрирано на Интернет страницата Adwise и чрез Услугите Adwise организира и провежда рекламни кампании на стоки и/или услуги.

 • „Услугите Adwise” – услуги и ресурси, предоставените от Нет Инфо на Рекламодатели посредством Интернет страницата Adwise и представляват система за създаване, излъчване, статистика и организация на рекламни кампании в Интернет страниците на Нет Инфо и проследяване на ефективността им. Услугите Adwise са описани подробно на Интернет страницата Adwise.

 • „Интернет страницата Adwise” – интернет страницата www.adwise.bg.

 • „Интернет страниците на Нет Инфо” - всички интернет страници, включени в портфолиото на Нет Инфо на официалната интернет страница www.netinfocompany.bg и администрирани от Нет Инфо, на които Рекламодателят реализира рекламните си кампании. За целите на тези Общи условия в Интернет страниците на Нет Инфо се включват и интернет страниците на Партньорите.

 • „Партньор” - физическо или юридическо лице, което е регистрирало собствен профил на Интернет страницата Adwise и срещу възнаграждение помества на администрирана от него интернет страница Adwise рекламни кампании на Рекламодатели на Нет Инфо.

 • „Потребител на Интернет страниците на Нет Инфо/Потребител” – физическо лице, посетител на някоя от vИнтернет страниците на Нет Инфо.

 • „Рекламна група” – конкретно рекламно текстово каре (съдържащо електронна препратка/линк) и свързаните с него набор от ключови думи и URL.

 • „Електронна препратка/линк” - изведен и визуализиран на съответната интернет страница интернет адрес, улесняващ пренасочването към други интернет страници на същия уебсайт или към други уебсайтове или ресурси в глобалната интернет мрежа чрез Клик.

 • „URL” - стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.

 • „Клик” - активиране на реклама на Рекламодателя от Потребител на Интернет страниците на Нет Инфо чрез автоматизирано препращане през съответния рекламен Линк.

 • „Контекстна реклама” - реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната интернет страница, визуализирана от Рекламодателя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин предимно чрез използване на принципа „ключови думи”.

 • „Реклама при резултати от търсене” - реклама, визуализирана от Рекламодателя, на която се появява рекламният материал, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на интернет страница, която визуализира намирането на определена информация по зададен критерий измежду информационните ресурси на глобалната Интернет мрежа. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин предимно чрез използване на принципа „ключови думи”.

 • „Профил на Рекламодателя” - обособена част от Интернет страницата Adwise, съдържаща информация за Рекламодателя, изисквана от Нет Инфо при регистрацията по чл. 4 и съхранявана при Нет Инфо, както и информация за извършените плащания и организирани и излъчени рекламните кампании, като достъпът до Профила на Рекламодателя се осъществява чрез въвеждане на Адреса на електронната поща и избраната Парола. Профилът на Рекламодателя дава възможност на Рекламодателя да ползва Услугите Adwise, да прекрати тяхното ползване, да променя паролата си, да заплаща рекламните си кампании и др.

ІІІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ.
СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВ ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ.

Чл. 4.

 1. За да използва Услугите Adwise, Рекламодателят следва да регистрира собствен профил на Интернет страницата Adwise, достъпна в реално време (on-line) на http://www.adwise.bg/register.php като следва конкретните стъпки и предостави изискуемата регистрационната информация.

 2. Рекламодателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от Нет Инфо данни. Рекламодателят може да коригира и актуализира едностранно въведената от него информация в електронната форма за регистрация, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура.

 3. Рекламодателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни, Нет Инфо има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите Adwise до коригиране на неверните данни.

 4. С регистриране на профила си, Рекламодателят се съгласява с Общите условия и изпраща до Нет Инфо предложение за сключване на рамков договор за реализиране на рекламни кампании с Нет Инфо при Общите условия.

 5. Нет Инфо потвърждава успешната регистрация на профила на Рекламодателя и се съгласява с предложението на Рекламодателя за сключване на рамков договор за реализиране на рекламни кампании при Общите условия чрез потвърждение, изпратено до електронната поща, посочена от Рекламодателя при регистрацията му. От този момент рамковият договор за реализиране на рекламни кампании при Общите условия се счита за сключен между страните и отношенията между тях се уреждат от тези Общи условия.

 6. Нет Инфо записва електронното изявление на Рекламодателят на електронен носител в сървъра си чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. По този начин електронното изявление на Рекламодателя придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (в сила от 06.10.2001 г.). Нет Инфо съхранява в изискуемия от закона срок в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Рекламодателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Рекламодателя и възпроизвеждане на електронното му изявление.

 7. С потвърждението, респективно съгласието по ал. 5, Нет Инфо изпраща до Рекламодателя електронна препратка, чрез която последният може да влезе в регистрирания си профил. В случай, че Рекламодателят не последва изпратената му електронна препратка в 7 дневен срок от получаването, респективно не влезе в регистрирания си профил, сключеният рамков договор за реализиране на рекламни кампании се счита за прекратен.

IV. РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ
КАМПАНИИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ADWISE

Чл. 5.

 1. С регистриране и активиране на Профила на Рекламодател, приемане на Общите условия и сключване на рамков договор съгласно чл. 4, Рекламодателят има право да реализира и излъчва рекламни кампании чрез Услугите Adwise в Интернет страниците на Нет Инфо.

 2. Рекламодателят заявява отделна рекламна кампания към сключения рамков договор за реализиране на рекламни кампании чрез електронно изявление изпратено до Нет Инфо чрез попълване и потвърждаване в реално време (online) на конкретните параметри на рекламната кампания по образец в Интернет страницата Adwise.

 3. Рекламодателят има право да организира рекламна кампания, като самостоятелно създаде една или няколко Рекламни групи съгласно указанията, публикувани на Интернет страницата Adwise, както и да следи развитието на рекламната кампания посредством онлайн статистика. Всяка новосъздадена Рекламна група може да бъде включена в нова или във вече съществуваща рекламна кампания.

 4. Рекламната група включва заглавие, описание (текстово), показван URL адрес, целеви URL адрес, както и зададени от Рекламодателя ключови думи. Максималният брой активни ключови думи за дадена рекламна група е 100 (сто). Максималният брой ключови думи се образува на база брой въведени думи, като всяка една от думите, участваща в словосъчетания, се брои отделно. Ключовите думи свързват търсенето на Потребителите с Рекламната група на Рекламодателя, като при въведена от Потребител дума в системата за търсене се показват такива Рекламни групи, в които ключовите думи съответстват на въведената дума. При Контекстната реклама ключовите думи по автоматизиран начин свързват съдържанието на конкретната интернет страница, визуализирана от Потребител, с Рекламната група на Рекламодателя.

 5. Нет Инфо изразява своето съгласие и приема условията по предложената рекламна кампания чрез потвърждение на електронно изявление на Рекламодателя, изпратено по регистрираната електронна поща на последния.

 6. Нет Инфо записва електронното изявление на Рекламодателят, съдържащо заявка за рекламна кампания, на електронен носител в сървъра си чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. По този начин електронното изявление (заявката за рекламна кампания) на Рекламодателя придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (в сила от 06.10.2001 г.). Нет Инфо съхранява в допустимия законен срок в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Рекламодателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Рекламодателя и възпроизвеждане на електронното му изявление.

 7. Рекламодателят има право да създаде и реализира повече от една рекламна кампания чрез регистрирания си профил.

 8. Рекламодателя има правото едностранно да се откаже от заявка за рекламна кампания в срок от 7 (седем) дни от подаването й, но преди извършване на плащането по чл. 6. Електронното изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нет Инфо по електронна поща adwise@netinfocompany.bg .

 9. Рекламодателят има правото едностранно да променя и реорганизира параметрите и периода на активност на рекламната кампания, но без да има право да намалява или да изтегля вече платения бюджета (стойността) за рекламната кампания.

 10. В случай че по сметката на Рекламодателя по чл. 6, ал. 7 по-долу има налични суми, заявката се счита за приета веднага след извършването й. В случай, че по сметката на Рекламодателя няма налични суми, заявката се счита за приета с получаване на плащането на определения от него бюджет. Всяка конкретна заявка се прекратява автоматично с изтичане на посочения от Рекламодателя период на рекламната кампания, а ако не е посочен такъв – със спирането или изтриването й от Рекламодателя. Във всеки случай заявката на Рекламодателя, респективно рекламната кампания, се спира с изразходване на средствата по сметката на Рекламодателя.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ ОТ
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Чл. 6.

 1. За да активира рекламна кампания, Рекламодателят следва да се заплати на Нет Инфо авансово определения от него бюджет (стойност) на създадената рекламна кампания.

 2. Бюджетът (стойността) на кампанията е без включен ДДС

 3. Плащанията от Рекламодателя към Нет Инфо се извършват в български лева по някой от посочените в Интернет страницата Adwise начини (в раздел Моята сметка).

 4. Плащането се счита за извършено с получаването му в банковата сметка на Нет Инфо, и е задължително условие за стартиране на рекламна кампания на Рекламодателя. След получаване на плащането, то се отразява от Нет Инфо в раздел Моята сметка в профила на Рекламодателя.

 5. За получените плащания Нет Инфо издава електрона фактура, съобщение за която изпраща на Рекламодателя на посочената в профила му електронна поща. Електронните фактурите, издадени от Нет Инфо, са предоставени чрез системата www.eFaktura.bg и отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Нет Инфо издава единствено електронни фактури.

 6. Електронната фактура съдържа данните на Рекламодателят, посочени от последния при регистрацията на профила му. Нет Инфо не носи отговорност за верността на тези данни.

 7. Рекламодателят има право при плащанията да посочва данни за фактуриране на друго физическо или юридическо лице.

 8. Наличният бюджет по сметката на Рекламодателя може да се следи от последния в реално време чрез регистрирания му профил в Интернет страницата Adwise.


V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНАТА
КАМПАНИЯ

Чл. 7.

 1. Рекламодателят се задължава при избор на ключови думи или на който и да било друг елемент от съответната рекламна кампания да не нарушава права на интелектуална собственост или други права на трети лица. Не се допускат ключови думи, които могат да бъдат възприети като обидни, дискриминационни, противоречащи на морала, етиката и/или на добрите нрави или на други обществени и/или законови норми. Нет Инфо си запазва правото да премахва Ключови думи от Рекламните групи на Рекламодателя, които не са релевантни на конкретната реклама, след като е отправено писмено предупреждение от страна на Нет Инфо и в следващите 48 часа Рекламодателя не вземе необходимите мерки.

 2. Рекламната кампания на Потребителя не може да съдържа или да препраща към съдържание, което противоречи на българското и/или на приложимото европейско законодателство или на Общите условия. Рекламодателят се задължава да не рекламира и да не прави по никакъв начин достояние на трети лица чрез Услугите Adwise материали и съдържание, които:

  1. съдържат или биха могли да представляват заплаха за живота, здравето и/или телесната неприкосновеност на човека, включително чрез реклама на неконвенционални методи за лечение и/или на лекарствени продукти, които не са одобрени за разпространение в Република България по предвидения за това ред;
  2. са с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното нравствено, психическо и физическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушават нормите на морала и добрите нрави;
  3. нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
  4. представляват пряка реклама на спиртни напитки или хазартни игри;
  5. представляват реклама на тютюневи изделия, с изключение на използването на търговска марка, когато в рекламата не участват лица под 18 години и тя не е предназначена или насочена към тях, при спазване на изискванията на чл. 35 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  6. представляват търговска, производствена или служебна тайна или друга конфиденциална информация на трето лице;
  7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  8. нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  9. съдържат компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или електронно съобщително оборудване;
  10. нарушават норми на приложимото законодателство, включително, но не само на нормите, регламентиращи рекламната дейност и подлежащите на рекламиране продукти и/или услуги.
 3. При създаването на рекламните групи, Рекламодателят няма възможност да поставя запазени търговски марки, лога, слогани. Рекламодателят няма възможност да избира цветове, оформление и пр. на рекламната група, които се определят едностранно от Нет Инфо.

 4. При установяване на неспазване на изискванията по Общите условия, Нет Инфо има право едностранно да деактивира конкретната рекламна кампания на Рекламодателя, да преустанови достъпа на последния до нея или едностранно да прекрати рамковия договор за реализиране на рекламни кампании, респективно да заличи профила на Рекламодателя от Интернет страницата Adwise.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Чл. 8.

 1. Рекламодателят има право на достъп в реално време (on-line) до регистрирания си профил, респективно до предоставените му Услугите Adwise чрез определена от него парола. Паролата е избран от Рекламодателят код от букви, цифри и знаци, който заедно с посочения адрес на електронна поща служи за достъп до регистрирания профил на Рекламодателя и който служи за индивидуализиране на Рекламодателя. Рекламодателят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп до регистрирания профил. Рекламодателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си. Рекламодателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.

 2. Рекламодателят има право на достъп и на корекция в реално време (on-line) на личните си данни, предоставени при регистрацията. По отношение на данните, въведени във формата за регистрация, достъпът и възможността за корекция в реално време (on-line) се предоставя в раздел „Моят профил” на профила на Рекламодателя. По отношение на данните, въведени във формата за предоставяне на данни за фактура, достъпът и възможността за корекция в реално време (on-line) се предоставя в раздел „Плащания” на профила.

 3. Рекламодателят има право на достъп до онлайн статистика, отразяваща статуса на създадените от него рекламни кампании и групи, развитието на активираните рекламни кампании, включително брой импресии, кликове, ефикасност на съответната рекламна група посредством съотношението в проценти между брой показвания на рекламата към брой кликове върху нея, изразходван бюджет за съответната рекламна кампания, както и цената за всеки отделен Клик.

 4. Рекламодателят осигурява необходимото компютърно оборудване и достъп до интернет за използване на Услугите Adwise самостоятелно и за своя сметка.

 5. Освен в случаите когато е изрично уговорено друго, Рекламодателят няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси станали му известни чрез cУслугите Adwise.

 6. Рекламодателят е длъжен да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на нарушение на тези Общи условия при използване на Услугите Adwise от трети лица.

 7. Рекламодателят е длъжен да не генерира и да не позволява трето лице да генерира фалшиви или по друг начин невалидни импресии или кликове върху собствените рекламни групи или върху рекламните групи на други рекламодатели, включително, но не само чрез използването на роботи или други автоматизирани инструменти за задаване на въпроси и/или компютърно генерирани искания за търсене и/или употреба на софтуер за оптимизиране на съответната система за търсене.

 8. Рекламодателят е длъжен да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на други рекламодатели, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите Adwise по отношение на останалите рекламодатели, респективно трети лица.

 9. Рекламодателят е длъжен да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Интернет страницата Adwise и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕТ ИНФО

Чл. 9.

 1. Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя за нормално ползване на Услугите Adwise. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Рекламодателят използва предоставяните Услугите Adwise.

 2. Нет Инфо има правото да дезактивира или заличи профила на Рекламодател в случай, че Рекламодателят наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо върху съдържащите се на Интернет страницата Adwise и/или Интернет страниците на Нет Инфо елементи - обекти на интелектуална собственост, както и в други, предвидени в Общите условия случаи.

 3. Нет Инфо има право да запазва върху компютър или мобилно устройство на Рекламодателя бисквитки (cookies), които дават възможност за възстановяване на информация за Рекламодателя и за проследяване на действията му. С приемането на тези Общи условия от Рекламодателя, последният изявява съгласието си Нет Инфо да запазва бисквитки (cookies) на посочените устройства.

 4. Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Рекламодателя, включително на посочения адрес на електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на Общите условия, Рекламодателя се съгласява да получава такива търговски съобщения от Нет Инфо.

 5. Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на Услугите Adwise, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Интернет страницата Adwise и/или чрез електронно съобщение, изпратено електронната поща на Рекламодателя. Срокът на предизвестието е 1 (един) месец. В случай на преустановяване предоставянето на Услугите Adwise, Нет Инфо възстановява на Рекламодателя всички платени, но неизразходвани суми, без да му дължи обезщетения, неустойки и/или допълнителни плащания.

 6. Нет Инфо има право да премахва невалидни/фалшиви кликове, генерирани от роботи или други автоматизирани инструменти, включително каквито и да е единични кликове от IP адреси или компютри, управлявани от Партньори. За такива кликове Нет Инфо не дължи обезщетение на Рекламодателя.

 7. Нет Инфо има право да събира и използва лични данни на Рекламодателя съгласно Общите условия.

VІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 10. Нет Инфо има право да събира, съхранява и използва лични данни на лицата регистрирали се като Рекламодатели за цели и обхват, съгласно приложимото българско законодателство и при спазване на нормативните изисквания за това. Личните данни, чрез които Рекламодателят може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт с Рекламодателя, както и всяка друга информация, която Рекламодателят предоставя доброволно при регистриране или в по-късен момент.

Чл. 11.

 1. Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Рекламодателя, събрани по повод на предоставяне на Услугите Adwise, освен в случаите, когато Рекламодателят чрез ползването на Услугите Adwise е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица.

 2. Във формата, попълвана от Рекламодателя при регистрацията, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура, Нет Инфо обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни и последиците от отказ за предоставяне. С приемане на Общите условия при регистрация на профил, Рекламодателят се съгласява личните му данни да бъде събирани, съхранявани и обработвани по предвидения в Общите условия ред и условия.

Чл. 12.

 1. С приемането на Общите условия, Рекламодателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Рекламодателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочения пощенски адрес или по електронна поща.

 2. Рекламодателят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тях за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази в разумен срок срещу такова разкриване или използване.

Чл. 13. Нет Инфо се задължава да предоставя личните данни на Рекламодателят на трети лица само в предвидените от Закона за защита на личните данни (в сила от 01.01.2002 г.) случаи.

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 14.

 1. Нет Инфо полага грижи информацията в Интернет страницата Adwise да се поддържа вярна и актуална, но не се ангажира със срокове за актуализирането й, освен ако е посочил нещо различно в Интернет страницата Adwise. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че Услугите Adwise ще удовлетворят очакванията на Рекламодателя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и/или сигурни.

 2. Предоставянето на Услугите Adwise и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Рекламодателя и Интернет страницата Adwise, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Рекламодателят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

 3. Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услугите Adwise.

 4. Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата, изразяваща се в броя на импресиите и кликовете и съотношението между тях. Нет Инфо не гарантира, че избраните от Рекламодателя ключови думи ще подобрят ефективността на рекламната кампания.

 5. Нет Инфо си запазва правото да спира едностранно предоставяне на Услугите Adwise в случай на технически проблем, извършване на промени в Интернет страницата Adwise и/или извършване на техническа профилактика, без това да се счита за неизпълнение от страна на Нет Инфо и без последният да дължи обезщетение на Рекламодателя.

Чл. 15.

 1. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да следи дали избрани от Рекламодателя ключови думи и други елементи на рекламата нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. Рекламодателят е отговорен за ключовите думи, които избира, за съдържанието на създаваните рекламни групи и кампании, за съдържанието, към което те препращат и за това дали те не нарушават приложимото законодателство, права на интелектуална собственост на трети лица и/или изискванията на настоящите Общи условия.

 2. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Рекламодателя във връзка с използването на предлаганите от Нет Инфо Услуги Adwise.

 3. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите Adwise, независимо дали това трето лице е дало или не съгласие за това.

 4. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Рекламодателя посредством използване на Услугите Adwise.

 5. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че дадена рекламна кампания или отделни нейни елементи нарушават чужди права на интелектуална собственост или други права на трети лица или че по някакъв друг начин не отговаря на изискванията на Общите условия, Нет Инфо има право незабавно да деактивира (спре) съответната рекламна кампания, като преустанови достъпа на потребителите до нея. В тези случаи Нет Инфо има правото да прекрати договора с Рекламодателя съгласно чл. 18, ал. 3, както и право на обезщетение по чл. 17 по-долу.

 6. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Рекламодателя при ползването на Услугите Adwise би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо има право да сезира компетентните органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. В тези случаи Нет Инфо има право да прекрати договора с Рекламодателя съгласно чл. 18, ал. 3, както и право на обезщетение по чл. 17 по-долу.

Чл. 16.

 1. Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите Adwise при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

 2. Нет Инфо не носи отговорност, спрямо Рекламодателя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите Adwise, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Интернет страницата Adwise.

 3. Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите Adwise или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги Adwise.

Чл. 17.

 1. Рекламодателят отговаря и се задължава да обезщети Нет Инфо за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени претенции от трети лица и/или наложени санкции от държавни или общински органи, настъпили като резултат от нарушаване на настоящите Общи условия.

 2. Вън от горното, Рекламодателят дължи на Нет Инфо обезщетение за всички вреди, претърпени от Нет Инфо вследствие на извършено от Рекламодателя нарушение на което и да е от задълженията му по настоящите Общи условия или действащото законодателство.

 3. Рекламодателят се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите Adwise от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

 4. Нет Инфо има право да прихваща всички дължими от Рекламодателя обезщетения със сумите, налични в регистрирания му профил, като приемането на настоящите Общи условия се счита за изрично съгласие за това.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл. 18.

 1. Освен в случаите посочени в тези Общи условия, рамковият договор за реализиране на рекламни кампании между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  • преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване на поддържането на Интернет страницата Adwise; В този случай Нет Инфо не дължи на Рекламодателя обезщетение или неустойка, а само връщане на неизползваните суми по сметката в регистрирания му профил.

  • взаимно съгласие на страните за прекратяването.

 2. Рекламодателят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре създаването и активирането на нови рекламни групи и кампании и да прекрати Рамковия договор. В такъв случай Рекламодателят не може да претендира връщане на неизползваните суми, с които вече е захранена сметката в регистрирания му профил, а единствено да ги използва чрез Услугите Adwise.

 3. При установяване от Нет Инфо, че при ползването на Услугите Adwise, Рекламодателят нарушава определени разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия, Нет Инфо има право да даде разумен срок за отстраняването му (ако това е приложимо) след което едностранно да прекрати Рамковия договор с Рекламодателя. В този случай Нет Инфо не дължи връщане на платени от Рекламодателя, но неизразходвани суми.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 19.

 1. Отношенията между Нет Инфо и Рекламодателя са конфиденциални и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация станала известна на страните относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие, в случаите, когато страната сама е направила общодостъпна, или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители, агенти и съконтрахенти спазването на тази разпоредба.

 2. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Интернет страницата Adwise и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 3. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 4. Спрямо неуредените случаи в тези Общи условия се прилагат действащите закони в Република България.

Настоящите Обши условия са приети от Съвета на Директорите на Нет Инфо и влизат в сила на 28.05.2014 г.